Uvjeti jamstva

Uvjeti ostvarenja popravka u jamstvenom roku 


Uvoznik jamči za kvalitetu i besprijekoran rad proizvoda ukoliko će se kupac – korisnik pridržavati priloženih naputaka o uporabi i općih pravila za uporabu tehničkih uređaja. Unatoč tome, može se dogoditi da proizvod ne radi ispravno . U tom slučaju uvoznik se obvezuje na svoj trošak popraviti sve kvarove i tehničke nedostatke koji na proizvodu nastanu u jamstvenom roku pri normalnoj uporabi i poštivanju tehničkih uputa . 

 

Jamstvo počinje teći datumom isporuke kupljenog proizvoda krajnjem korisniku, a dokazuje se predočenjem računa,  te uz detaljan opis kvara. 


Jamstvo na računala iz naše ponude je do 12 mjeseci.

Jamstvo na POS pisače iz naše ponude je 12 mjeseci.

Jamstvo na prijenosna računala iz naše ponude je 12 mjeseci, jamstvo na baterije kao potrošne komponente (6 mjeseci)*.

Jamstvo na monitore iz naše ponude je 12 mjeseci.

Jamstvo na ostalu opremu iz naše ponude (A4 pisači, komponente...) je 3 mjeseca.

* na baterije u prijenosnim računalima nije moguće primijeniti produženo jamstvo


PRODULJENJE JAMSTVA :

Jamstvo je moguće produljiti na 24 mjeseca, uz iznimku baterija prijenosnih računala gdje vrijedi osnovno jamstvo od 6 mjeseci.JAMSTVO NE UKLJUČUJE :

• smanjenje kapaciteta i vršnih performansi baterije (Sve punjive baterije potrošni su dijelovi i imaju ograničen vijek trajanja – njihov kapacitet i performanse s vremenom se smanjuju, te se moraju zamijeniti.)

• kvarove nastale nepravilnim rukovanjem, kvarove nastale zbog istrošenosti uređaja ili njegovih dijelova, kvarove nastale utjecajem okoline nepodesne za rad uređaja

• rad pod prevelikim naponom ili kvarove nastale zbog neispravne električne instalacije

• kvarove nastale elementarnom nepogodom ili višom silom (požar, poplava, potres...)

• kvarove nastale zbog mehaničkih oštećenja, pada, pritiska i sl.

• za LCD monitore jamstvo ne uključuje LCD ekran sa neispravnim točkama (pixel), koji su unutar dozvoljenih granica prema standardu ili specifikaciji proizvođača 

 

JAMSTVO PRESTAJE U SLUČAJU :

• dogradnje ili prespajanja bez pismene suglasnosti uvoznika

• ako je proizvod popravljan ili otvaran od strane neovlaštenih osoba

• korištenja proizvoda u namjenu za koju nisu predviđeni

• ako je proizvod došao u servis oštećen zbog neprimjerenog pakiranja koje nije štitilo uređaj u transportu

• ako su u proizvod ugrađivani neoriginalni rezervni dijelovi ili je korišten neoriginalni potrošni materijal .  

 

OSTALI UVJETI JAMSTVA: 

• u jamstvenom roku kvarove smije popravljati jedino ovlašteni servis

• u slučaju da kupac na servis pošalje proizvod koji je ispravan, tj. radi sukladno tehničkom opisu i naputku o uporabi, kupcu ćemo naplatiti pregled i testiranje proizvoda, te troškove dostave

• ako popravak traje dulje od 15 dana, jamstvo se produljuje za duljinu trajanja popravka

• u slučaju da kvar u jamstvenom roku nije otklonjen u roku od 45 dana od zaprimanja proizvoda na servis, uvoznik se obvezuje da će isti zamjeniti drugim ili će kupcu biti vraćen iznos u visini trenutne tržišne vrijednosti istog ili sličnog / boljeg proizvoda

• servis i zamjenski djelovi za proizvode biti će na raspolaganju kroz vrijeme od 7 godina. Ovo se ne odnosi na dijelove koji se ne servisiraju nego samo zamjenjuju (npr. tvrdi disk, matična ploča, memorija i dr.)  

 

Zamjena proizvoda 

Zamjena kompletnog proizvoda se vrši u slučaju kada:

• su ispunjeni zakonski uvjeti prema Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača

• je zamjena kompletnog proizvoda standardna servisna procedura za taj proizvod

• je nakon tri popravka ista neispravnost proizvoda i dalje prisutna

• neispravnost na bateriji, sklopu napajanja proizvoda ili ulošku s tintom, ne smatra se razlogom za zamjenu proizvoda  

 

NAPOMENA 

Softverski problemi, odnosno softversko podešavanje proizvoda nisu predmet jamstva, te se takve intervencije naplaćuju. 

 

Korisnički podaci u proizvodima/na medijima 

Standardna procedura popravka ne uključuje brisanje podataka sa proizvoda i medija, osim ukoliko nema drugog načina popravka (na primjer: izmjena diska na računalu, zamjena vanjskog diska). Ipak, i udrugim servisnim procesima može doći do gubitka podataka, pa za bilo kakve podatke koji su pohranjeni u proizvodima ili na medijima (imenik, slike, glazba, dodatni softver, certifikati ....) ne jamčimo, odnosno u slučaju gubitka podataka ne preuzimamo bilo kakvu odgovornost. Korisnik proizvoda je dužan raditi sigurnosnu kopiju podataka.  

 

Prijava proizvoda za servis/pakiranje/transport 

• partneri prijavljuju robu na servis putem web aplikacije (web shop – povrat)

• troškove i rizik dopreme proizvoda u servis snosi kupac / partner

• prijavljena roba se predaje osobno na pultu reklamacija ili se šalje nekom od dostavnih službi

• komponente s izloženim elektroničkim dijelovima (memorije, matične ploče, grafičke kartice, diskovi) moraju biti zapakirani u antistatičku ambalažu

• svi proizvodi koji se šalju bilo kakvim oblikom dostave, moraju biti zapakirani na način koji će onemogućiti oštećenja prilikom transporta

• oštećenja nastala u transportu a izazvana lošim pakiranjem snosi pošiljatelj , RShop zadržava pravo da odbije primiti takvu robu na servis uz prekid jamstva, te je vrati o trošku pošiljatelja .

• na paketu obavezno naznačiti da je roba za servis  

 

Reklamiranje robe koja je nepotpuna / neispravna od samog početka (DOA) 

• Prilikom preuzimanja robe kupac je dužan napraviti kvalitativni i kvantitativni prijem robe. U slučaju utvrđenih nedostataka na robi, odnosno odstupanja od količine robe navedene u otpremnom dokumentu te eventualnim fizičkim oštećenjima robe, kupac će sačiniti zapisnik, te jedan primjerak dostaviti RShop-u u roku od tri radna dana od primitka robe, preporučljivo elektronskom poštom.

• RShop će zamijeniti robu s nedostatkom osim ako je nedostatak nastao krivnjom kupca

• O skrivenim nedostacima robe Naručitelj je dužan obavijestiti RShop bez odgađanja  

 

ZA REKLAMACIJE KOJE SE NE PODIGNU U ROKU OD 90 DANA NE ODGOVARAMO!